Browsed by
Category: Programing

WEB API 2 EXPLORING PARAMETER BINDING

WEB API 2 EXPLORING PARAMETER BINDING

Source This article demonstrates how to call or map Web API methods with different types of parameters using XML, Json and Urlencoded formats. It shows how simple parameters, objects parameters and array parameters can be sent either in the body of the Http request or in the Url itself. This all works per default in Web API and if that’s not enough, you can customize it yourself. code: https://github.com/damienbod/WebApiParameters Simple Parameters Example 1: Sending a simple parameter in the Url 1 2…

Read More Read More

Send string array to web api

Send string array to web api

You can send it in the body or the URL URL: // http://localhost:49407/api/values/example6?paramsObject=2,paramsObject=4,paramsObject=9 [Route(“example6”)] [HttpGet] public string GetListFromUri([FromUri] List<int> paramsObject) { if (paramsObject != null) { return “recieved a list with length:” + paramsObject.Count; } return “NOTHING RECIEVED…”; } or in the body: [Route(“example8”)] [HttpPost] public string GetListFromBody([FromBody] List<ParamsObject> paramsList) { if (paramsList != null) { return “recieved a list with length:” + paramsList.Count; } return “NOTHING RECIEVED…”; } User-Agent: Fiddler Content-Type: application/json Host: localhost:49407 Content-Length: 91 [{“Id1″:3,”Id2″:76,”Id3”:19},{“Id1″:56,”Id2″:87,”Id3”:94},{“Id1″:976,”Id2″:345,”Id3”:7554}] Here’s example…

Read More Read More

Don’t Block on Async Code

Don’t Block on Async Code

Source This is a problem that is brought up repeatedly on the forums and Stack Overflow. I think it’s the most-asked question by async newcomers once they’ve learned the basics. UI Example Consider the example below. A button click will initiate a REST call and display the results in a text box (this sample is for Windows Forms, but the same principles apply to any UI application). // My “library” method. public static async Task<JObject> GetJsonAsync(Uri uri) { using (var client =…

Read More Read More

Use the On-Premises Organizational Authentication Option (ADFS) With ASP.NET in Visual Studio 2013

Use the On-Premises Organizational Authentication Option (ADFS) With ASP.NET in Visual Studio 2013

Source This afternoon my good friend Pranav Rastogi pointed out that we don’t have a walkthrough showing how to use the On-Premises option for organizational authentication in the new ASP.NET project templates in VS2013 – AKA hooking up your web app to an ADFS instance. You know what? He was right! With all the excitement around the new capabilities for cloud-based project, we didn’t cover this specific feature as that is largely a refactoring of what was already available in the Identity and…

Read More Read More

Lập trình bất đồng bộ trong C#

Lập trình bất đồng bộ trong C#

Link gốc 1. Giới thiệu về công nghệ lập trình Asynchronous trong C# Trong rất nhiều ngôn ngữ lập trình hiện nay, việc hỗ trợ lập trình bất đồng bộ(Asynchronous programing) đã trở nên khá phổ biến. Ví dụ thường gặp nhất là việc giao tiếp với server thông qua Ajax của javascript. Như vậy có thể hiểu đơn giản lập trình bất đồng bộ (Asynchronous) là khả năng thực thi các tác vụ độc lập nhau, có nghĩa là…

Read More Read More

Delegates và Events trong C#

Delegates và Events trong C#

Link gốc Có một thực tế đang xảy ra đó là nhiều người rất hay nhầm lẫn giữa hai khái niệm Delegate và Event, đặc biệt là đối với những người mới làm quen với ngôn ngữ C# nói riêng và các ngôn ngữ khác thuộc nền tảng .NET nói chung; Và ngay cả đối với những lập trình viên đã có thâm niên thì cũng không phải dễ dàng gì có thể phân biệt được rạch ròi sự khác…

Read More Read More

Giới Thiệu Về Design Pattern và Example Source

Giới Thiệu Về Design Pattern và Example Source

Link gốc: https://tuanphamdg.wordpress.com/2015/02/08/design-pattern-la-gi/ Giới Thiệu Về Design Pattern và Example Source Design Pattern là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, nó khá quan trọng và mọi lập trình viên muốn giỏi đều phải biết. Được sử dụng thường xuyên trong các ngôn ngữ OOP. Nó sẽ cung cấp cho bạn các “mẫu thiết kế”, giải pháp để giải quyết các vấn đề chung, thường gặp trong lập trình. Các vấn đề mà bạn gặp phải có thể bạn sẽ tự nghĩ…

Read More Read More

Compare two DataTables for differences in C#? [duplicate]

Compare two DataTables for differences in C#? [duplicate]

You could use LINQ to join the two DataTable objects, matching every column. Then take the IQueryable and find all the rows in the first two DataTable objects which are not in the IQueryable. Example: private void SampleSolution(DataTable dt1, DataTable dt2) { //If you have primary keys: var results = from table1 in dt1.AsEnumerable() join table2 in dt2.AsEnumerable() on table1.Field<int>(“id”) equals table2.Field<int>(“id”) where table1.Field<int>(“ColumnA”) != table2.Field<int>(“ColumnA”) || table1.Field<int>(“ColumnB”) != table2.Field<int>(“ColumnB”) || table1.Field<String>(“ColumnC”) != table2.Field<String>(“ColumnC”) select table1; //This will give you the rows in dt1 which do not…

Read More Read More

Top 10 khái niệm trong OOP với C#.NET

Top 10 khái niệm trong OOP với C#.NET

Link gốc: https://tedu.com.vn/lap-trinh-c/top-10-khai-niem-trong-oop-voi-cnet-50.html OOP viết tắt của Object Oriented Programming. Đây là một phương pháp lập trình sử dụng các đối tượng(Objects) để xây dựng hệ thống hoặc ứng dụng web sử dụng các ngôn ngữ lập trình như C#, VB.NET, Java… Giờ đây, các đối tượng đóng vai trò rất quan trọng bởi vì chúng ẩn đi các chi tiết và chỉ đưa ra những gì cần thiết và liên quan đến yêu cầu của hệ thống. Chúng ta có…

Read More Read More