Browsed by
Tag: c#

C#: Favorite Features through the Years

C#: Favorite Features through the Years

Abstract: Each newer version of C# is packed full of powerful and impactful features. In this tutorial I walk through the various versions of C# and share my favorite features from each release.  516    59    68 Anytime I get the chance to write about C#, I’m eager to do so. This time was no System.Exception! As of this writing, C# has been around for over 17 years now, and it is safe to say it’s not going anywhere. The…

Read More Read More

Lập trình bất đồng bộ trong C#

Lập trình bất đồng bộ trong C#

Link gốc 1. Giới thiệu về công nghệ lập trình Asynchronous trong C# Trong rất nhiều ngôn ngữ lập trình hiện nay, việc hỗ trợ lập trình bất đồng bộ(Asynchronous programing) đã trở nên khá phổ biến. Ví dụ thường gặp nhất là việc giao tiếp với server thông qua Ajax của javascript. Như vậy có thể hiểu đơn giản lập trình bất đồng bộ (Asynchronous) là khả năng thực thi các tác vụ độc lập nhau, có nghĩa là…

Read More Read More

Delegates và Events trong C#

Delegates và Events trong C#

Link gốc Có một thực tế đang xảy ra đó là nhiều người rất hay nhầm lẫn giữa hai khái niệm Delegate và Event, đặc biệt là đối với những người mới làm quen với ngôn ngữ C# nói riêng và các ngôn ngữ khác thuộc nền tảng .NET nói chung; Và ngay cả đối với những lập trình viên đã có thâm niên thì cũng không phải dễ dàng gì có thể phân biệt được rạch ròi sự khác…

Read More Read More

Compare two DataTables for differences in C#? [duplicate]

Compare two DataTables for differences in C#? [duplicate]

You could use LINQ to join the two DataTable objects, matching every column. Then take the IQueryable and find all the rows in the first two DataTable objects which are not in the IQueryable. Example: private void SampleSolution(DataTable dt1, DataTable dt2) { //If you have primary keys: var results = from table1 in dt1.AsEnumerable() join table2 in dt2.AsEnumerable() on table1.Field<int>(“id”) equals table2.Field<int>(“id”) where table1.Field<int>(“ColumnA”) != table2.Field<int>(“ColumnA”) || table1.Field<int>(“ColumnB”) != table2.Field<int>(“ColumnB”) || table1.Field<String>(“ColumnC”) != table2.Field<String>(“ColumnC”) select table1; //This will give you the rows in dt1 which do not…

Read More Read More

Top 10 khái niệm trong OOP với C#.NET

Top 10 khái niệm trong OOP với C#.NET

Link gốc: https://tedu.com.vn/lap-trinh-c/top-10-khai-niem-trong-oop-voi-cnet-50.html OOP viết tắt của Object Oriented Programming. Đây là một phương pháp lập trình sử dụng các đối tượng(Objects) để xây dựng hệ thống hoặc ứng dụng web sử dụng các ngôn ngữ lập trình như C#, VB.NET, Java… Giờ đây, các đối tượng đóng vai trò rất quan trọng bởi vì chúng ẩn đi các chi tiết và chỉ đưa ra những gì cần thiết và liên quan đến yêu cầu của hệ thống. Chúng ta có…

Read More Read More