Browsed by
Tag: c#

Property Design

Property Design

Although properties are technically very similar to methods, they are quite different in terms of their usage scenarios. They should be seen as smart fields. They have the calling syntax of fields, and the flexibility of methods. ✓ DO create get-only properties if the caller should not be able to change the value of the property. Keep in mind that if the type of the property is a mutable reference type, the property value can be changed even if the property…

Read More Read More

C# type

C# type

C# Type .Net Framework (System) type Signed? Bytes Occupied Possible Values sbyte System.Sbyte Yes 1 -128 to 127 short System.Int16 Yes 2 -32768 to 32767 int System.Int32 Yes 4 -2147483648 to 2147483647 long System.Int64 Yes 8 -9223372036854775808 to 9223372036854775807 byte System.Byte No 1 0 to 255 ushort System.Uint16 No 2 0 to 65535 uint System.UInt32 No 4 0 to 4294967295 ulong System.Uint64 No 8 0 to 18446744073709551615 float System.Single Yes 4 Approximately ±1.5 x 10-45 to ±3.4 x 1038 with 7 significant…

Read More Read More

How to: Upload Files with FTP

How to: Upload Files with FTP

This sample shows how to upload a file to an FTP server. Example C#

Compiling the Code

C# Coding Standards and Naming Conventions

C# Coding Standards and Naming Conventions

Below are our C# coding standards, naming conventions, and best practices. Use these in your own projects and/or adjust these to your own needs.   douse PascalCasing for class names and method names. public class ClientActivity { public void ClearStatistics() { //… } public void CalculateStatistics() { //… } } Why: consistent with the Microsoft’s .NET Framework and easy to read. douse camelCasing for method arguments and local variables. public class UserLog { public void Add(LogEvent logEvent) { int itemCount = logEvent.Items.Count; // … }…

Read More Read More

C# Iterate through Class properties

C# Iterate through Class properties

You could possibly use Reflection to do this. As far as I understand it, you could enumerate the properties of your class and set the values. You would have to try this out and make sure you understand the order of the properties though. Refer to this MSDN Documentation for more information on this approach. For a hint, you could possibly do something like:

Where value is the value you’re wanting to write in (so from your resultItems array).

C#: Favorite Features through the Years

C#: Favorite Features through the Years

Abstract: Each newer version of C# is packed full of powerful and impactful features. In this tutorial I walk through the various versions of C# and share my favorite features from each release.  516    59    68 Anytime I get the chance to write about C#, I’m eager to do so. This time was no System.Exception! As of this writing, C# has been around for over 17 years now, and it is safe to say it’s not going anywhere. The…

Read More Read More

Lập trình bất đồng bộ trong C#

Lập trình bất đồng bộ trong C#

Link gốc 1. Giới thiệu về công nghệ lập trình Asynchronous trong C# Trong rất nhiều ngôn ngữ lập trình hiện nay, việc hỗ trợ lập trình bất đồng bộ(Asynchronous programing) đã trở nên khá phổ biến. Ví dụ thường gặp nhất là việc giao tiếp với server thông qua Ajax của javascript. Như vậy có thể hiểu đơn giản lập trình bất đồng bộ (Asynchronous) là khả năng thực thi các tác vụ độc lập nhau, có nghĩa là…

Read More Read More

Delegates và Events trong C#

Delegates và Events trong C#

Link gốc Có một thực tế đang xảy ra đó là nhiều người rất hay nhầm lẫn giữa hai khái niệm Delegate và Event, đặc biệt là đối với những người mới làm quen với ngôn ngữ C# nói riêng và các ngôn ngữ khác thuộc nền tảng .NET nói chung; Và ngay cả đối với những lập trình viên đã có thâm niên thì cũng không phải dễ dàng gì có thể phân biệt được rạch ròi sự khác…

Read More Read More

Compare two DataTables for differences in C#? [duplicate]

Compare two DataTables for differences in C#? [duplicate]

You could use LINQ to join the two DataTable objects, matching every column. Then take the IQueryable and find all the rows in the first two DataTable objects which are not in the IQueryable. Example:

The code above should work, though I did not test it. You could also check out LINQ query on a DataTable which has some useful information on using LINQ with DataTables. I also find the LINQ samples to be helpful when writting LINQ.

Top 10 khái niệm trong OOP với C#.NET

Top 10 khái niệm trong OOP với C#.NET

Link gốc: https://tedu.com.vn/lap-trinh-c/top-10-khai-niem-trong-oop-voi-cnet-50.html OOP viết tắt của Object Oriented Programming. Đây là một phương pháp lập trình sử dụng các đối tượng(Objects) để xây dựng hệ thống hoặc ứng dụng web sử dụng các ngôn ngữ lập trình như C#, VB.NET, Java… Giờ đây, các đối tượng đóng vai trò rất quan trọng bởi vì chúng ẩn đi các chi tiết và chỉ đưa ra những gì cần thiết và liên quan đến yêu cầu của hệ thống. Chúng ta có…

Read More Read More