Browsed by
Tag: oop

Top 10 khái niệm trong OOP với C#.NET

Top 10 khái niệm trong OOP với C#.NET

Link gốc: https://tedu.com.vn/lap-trinh-c/top-10-khai-niem-trong-oop-voi-cnet-50.html OOP viết tắt của Object Oriented Programming. Đây là một phương pháp lập trình sử dụng các đối tượng(Objects) để xây dựng hệ thống hoặc ứng dụng web sử dụng các ngôn ngữ lập trình như C#, VB.NET, Java… Giờ đây, các đối tượng đóng vai trò rất quan trọng bởi vì chúng ẩn đi các chi tiết và chỉ đưa ra những gì cần thiết và liên quan đến yêu cầu của hệ thống. Chúng ta có…

Read More Read More